INFOLINIA | RABATY NEGOCJACJA CEN
+48 512 618 571 +48 17 853 37 10 (od 10.00 do 19.00)

Informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy

1. Na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres sklep@fugart.pl bądź też listownie na adres wskazany w pkt I. 2 Regulaminu.

2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z Towarem, dostępnym również pod adresem na stronie internetowej Sklepu lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.

3. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności, jeżeli Klient wybierze taki sposób zwrotu ceny.

4. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy Sprzedawca potwierdza Konsumentowi jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

7. Konsument zwraca towar Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.

8. Koszt dostawy towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z towarów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

10. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia towaru z zastrzeżeniem, że:

a) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami,

b) w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,

c) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności.

11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Pod pojęciem świadczeń wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służących jego zindywidualizowanym potrzebom opisanych powyżej pod lit. c) rozumie się towary wykonane na indywidualne zamówienie Konsumenta, a więc zawierające w szczególności: indywidualne grawery wykonane na zlecenie Konsumenta (np. pierścinków, charmsów) oraz towary niewystępujące w standardowej ofercie Sklepu  sprowadzane na specjalne zamówienie Konsumenta. Towary o szczególnych właściwościach, tj. właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub wykonane na indywidualne zamówienie Kupującego tj. ściśle związanych z jego osobą nie podlegają zwrotowi.

13. Powyższe wskazanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonych w dziale VII Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady.

14. W przypadku biżuterii z kamieniami szlachetnymi lub perłami, przyjęcie zwrotu towaru będzie poprzedzone analizą przeprowadzoną przez rzeczoznawcę – gemmologa. Jego pozytywna opinia w zakresie oryginalności i właściwości towaru umożliwi przyjęcie zwrotu przez Sprzedawcę.

Adres do wysyłki zwrotu:

Fugart
C.H.Outlet Graffica
ul.L.Lisa Kuli 19 
35-025 Rzeszów 

 


Formularz zwrotu można pobrać tutaj

Wzór formularza reklamacji można pobrać tutaj