Kupuj jeszcze taniej -10% extra RABATU z kodem:
DODATKOWE10

Regulamin Konkursu FUGART 2021

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą "Prezent inny niż wszystkie" (dalej „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest Fugart s.c., z siedzibą w Rzeszowie (35-001

Rzeszów), przy ul. Piłsudskiego 44, NIP 8130206359 zwany dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs finansowany jest ze środków własnych Organizatora.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem

wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 847 z późn. zm.).

5. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i warunki na jakich odbywa się

Konkurs, w tym również zasady nadzoru nad jego przebiegiem i przebiegiem postępowania reklamacyjnego.

6. Konkurs nie jest zarządzany, administrowany, wspierany ani stowarzyszony z Serwisem Instagram, Facebook. Niniejsze serwisy są w pełni zwolnione z odpowiedzialności za ewentualne roszczenia Uczestników Konkursu.

7. Konkurs trwa od dnia 4 maja 2021 do dnia 23 maja 2021 do godz. 24:00.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu bez podania przyczyny.

9. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2. Zasady Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoby niepełnoletnie (ale powyżej 13 lat) uczestniczą w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od dnia 4.05.2021 r. (od momentu publikacji posta konkursowego na profilu Fugart w serwisie https://www.facebook.com/fugartbizuteria oraz https://www.instagram.com/fugart_pl/) do godz. 23:59:59 dnia 23.05.2021 r. spełnić łącznie następujące warunki: wykonać zadanie (zwane dalej „Zadaniem Konkursowym”), które polega na: polubieniu profilu FUGART w serwisie Instagram: https://www.instagram.com/fugart_pl/, polubieniu postu konkursowego, odpowiedzeniu na pytanie „Komu i z jakim zdjęciem podarujesz od nas fotocharmsa. Odpowiedź uzasadnij„ oraz oznaczeniu osoby, której charms miałby być podarowany. Konkurs będzie oznaczany następującymi hasztagami: #fugart #nowykanonpiekna #fotocharmsy 

3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta osobistego ( z prawdziwymi danymi), w serwisie Instagram. Osoba biorąca udział w Konkursie musi mieć publiczne konto na Instagramie. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich, za pośrednictwem ich kont. Organizator zastrzega, że w takich przypadkach Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie.

4. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez Uczestników praw autorskich osób trzecich.

5. W przypadku zgłoszenia roszczenia osoby trzeciej uprawnionej z tytułu praw autorskich lub pochodnych do materiałów nadesłanych przez uczestników organizator zastrzega sobie prawo usunięcia zgłoszenia uczestnika w Konkursie, ewentualnie unieważnienia wyniku danego uczestnika i wystąpienia z żądaniem o zwrot nagrody oraz żądaniem zwrotu wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z naruszeniem przez uczestnika praw osoby trzeciej.

6. Wykonanie zadania konkursowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu

 

§ 3. Przyznawanie nagród

1. Prace w Konkursie będą oceniane przez trzyosobowe jury konkursu, powołane przez Organizatora spośród wszystkich zgłoszeń Jury konkursu przyzna nagrody opisane w § 4 ust. 1.

2. Jury Konkursu dokona oceny nadesłanych zgłoszeń, uwzględniając pomysłowość oraz zgodność z Zadaniem Konkursowym.

3 Lista zwycięzców będzie ogłaszana na profilu społecznościowym FUGART – na Instagramie 30.05.2021.

4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, pseudonimu oraz nadesłanej odpowiedzi na stronie internetowej: www.fugart.pl oraz na profilach społecznościowych Fugart

5. Nagrody będą przesłane Zwycięzcom Konkursu poprzez nadanie przesyłki poleconej lub kurierskiej na podany przez niego adres, w terminie 31 dni roboczych od dnia przyznania nagrody. Koszty przesyłki pokrywa Organizator.

6. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie odbierze nagrody do 14 dnia roboczego po dniu wysyłki (nie odbierze przesyłki wysłanej pod wskazany przez niego adres), prawo do nagrody wygaśnie.

7. Z chwilą dodania zgłoszenia, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika z zastrzeżeniem par. 2 ust. 4, 5. na następujących polach eksploatacji:

a) wykorzystania na stronie internetowej Organizatora

b) kanałach social media należących do Organizatora

8. Nagrodzony uczestnik nie może wymienić nagród rzeczowych na równowartość w gotówce, ani zamieniać ich na inne nagrody.

 

§ 4. Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są: 10 x bransoletka z fotocharmsem o wartości 304,12 zł

2. Z każdą nagrodą rzeczową nagrodzony Uczestnik otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną stanowiącą równowartość jednej dziewiątej nagrody rzeczowej. Podatek od nagrody rzeczowej i nagrody pieniężnej w wysokości stanowiącej 10% ich łącznej wartości zostanie pobrany i zapłacony przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż pieniężna część nagrody nie będzie im wypłacona, gdyż zostanie potrącona przez Organizatora na poczet podatku

dochodowego od osób fizycznych, do którego zapłaty zobowiązani są nagrodzeni Uczestnicy.

 

§ 5. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Nagrodzonych Uczestników Konkursu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04 jest FUGART S.C, z siedzibą w Rzeszowie ul Piłsudskiego 44 35-001 Rzeszów

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora, który jest Administratorem Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich ani nie będą udostępnianie innym podmiotom. Organizator przetwarzać będzie dane osobowe nagrodzonych Uczestników Konkursu - w celu prawidłowego przekazania nagrody. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres e - mail, numer PESEL, dane właściwego Urzędu Skarbowego i numer konta oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie, publikacja (odpowiedzi wraz z danymi autorów). Dane osobowe Uczestników nagrodzonych będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowego przekazania nagrody oraz wynikający z przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przez okres publikacji na mediach społecznościowych FUGART.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04. Dane osobowe podawane są przez Uczestników nagrodzonych dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne, aby wziąć udział w

Konkursie. Uczestnicy nagrodzeni mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.

4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych, z Administratorem danych można skontaktować się mailowo – adres sklep@fugart.pl z dopiskiem „Dane osobowe w FUGART”

5. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa UODO.

 

§ 6. Reklamacje

Reklamacje, które dotyczą sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być składane od dnia rozpoczęcia Konkursu do 14 dni po zakończeniu Konkursu.

2. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz przesłane na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja – KONKURS 2021”

3. Reklamacja powinna zawierać:

a. imię, nazwisko i dokładny adres osoby reklamującej, adres e-mail i nr telefonu

b. dokładny opis i powód reklamacji.

4. Reklamacje złożone po terminie lub w innej niż wskazana w ust. 2 formie oraz niespełniające wymagań określonych w ust. 3 powyżej nie podlegają rozpoznaniu.

5. Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi osobę reklamująca o decyzji w terminie 10 dni od dnia jej otrzymania.

6. Osoba reklamująca zostanie powiadomiona o decyzji Organizatora listem poleconym na adres podany w reklamacji.

7. Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu, składających reklamację jest jego organizator, to jest Fugart s.c z siedzibą w Rzeszowie ul Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów. Dane osobowe Uczestników konkursu składających reklamacje, przetwarzane są jedynie w celu jej rozpatrzenia. W tym celu przetwarzane są następujące dane: imię, nazwisko, adres osoby reklamującej, adres e – mail, numer telefonu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób reklamujących jest konieczność rozpatrzenia reklamacji.

8. Dane osobowe są przechowywane jedynie przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

§ 7. Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator jako płatnik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które powstały ze względu na prowadzenie Konkursu.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Treść regulaminu Konkursu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej www.fugart.pl

2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Konkursu mają charakter jedynie informacyjny. W razie jakichkolwiek rozbieżności, decydujące znaczenie ma treść Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz okresu obowiązywania Konkursu bez uszczuplenia praw nabytych przez klientów przed dniem dokonania zmiany. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora: www.fugart.pl